Konekesko Webshop

Konekesko e-poe tingimused


1. Üldine

1.1. Käesolev leping käsitleb Konekesko Eesti AS (edaspidi "Teenuse osutaja") Konekesko e-poe (edaspidi "Teenus") kasutamise tingimusi. Kui Teenuse kasutaja registreerib end Teenuse kasutamiseks või ostab kaupu Teenuse abil, siis tähendab see, et ta nõustub Teenuse tingimustega ja kohustub neid täitma.

1.2. Teenusepakkuja kontaktandmed: Konekesko Eesti AS, registrikood 10702447, Põrguvälja tee 3 A, Pildiküla; 75308 Rae vald; Harjumaa.

1.3. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha Teenusesse muutusi. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta käesoleva kasutajalepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustust teatada sellest Kasutajale kirjalikult või e-posti teel. Kasutaja kiidab muutused heaks sellega, kui ta kasutab Teenust. Kehtivad tingimused on kättesaadavad teenusepakkuja veebilehel www.konekesko.ee, kus avaldatakse ka informatsioon tingimuste muudatustest.

1.4. Teenuse osutaja ei ole vastutav e-poes pakutavate toodete kohta käiva informatsiooni eest, mis on kättesaadav kaubatootjate kodulehekülgedel.

2. Registreerimine

2.1. Kasutajaks registreerimiseks tuleb täita registreerimisblankett ja valida endale kasutajanimi ja salasõna. Arvega ostude sooritamise tingimuseks on eelnevalt allkirjastatud kokkuleppe olemasolu. Registreerimine on tasuta

2.2. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii täisealistele füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele. Teenuse kasutaja õiguste ja kohustuste sisu ja maht seoses müügilepingu täitmisega sõltub sellest, kas Teenuse kasutajaks on füüsiline isik tarbijana Võlaõigusseaduse § 34 tähenduses, kes kasutab Teenust mitteseotult tema iseseisva majandus- või kutsetegevusega, või füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Teenust seonduvalt oma majandus- või kutsetegevusega.

2.3. Teenuse kasutaja vastutab kogu kasutajanime ja salasõna abil toimuvate tegevuste eest ja selle eest, et kasutamisel järgitaks käesoleva lepingu tingimusi. Teenuse kasutaja kohustub mitte edastama salasõna kolmandatele isikutele.

2.4. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud kulutuste, samuti muude Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

2.5. Teenuse kasutaja kohustub kasutama Teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

2.6. Teenuse kasutaja vastutab täielikult käesoleva lepingu, seaduse või heade tavade vastasest Teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.

2.7. Teenuse osutaja võib mõjuval põhjusel registreerimise tagasi lükata või vajadusel sulgeda Teenuse kasutaja konto.

3. Kasutaja andmed ja nende kasutamine

3.1. Kasutaja registreerimisel esitatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse kauba pakkumisel. Teenuse osutaja salvestab registrisse need Teenuse kasutaja andmed, mis Teenuse kasutaja on esitanud registreerimisel. Kohustuslikud andmed juriidilise isiku puhul on nimi, registreerimisnumber ja kontaktandmed. Juhul, kui juriidilise isiku nimel teeb toiminguid isik, kelle esindusõigus ei tulene seadusest, on Teenuse osutajal õigus nõuda esindusõiguse tõendamist. Füüsilise isiku puhul perekonnanimi, eesnimed, aadress, postiindeks, telefoninumber, e-posti aadress. Registreerimisega annab Teenuse kasutaja Teenuse osutajale nõusoleku oma andmete kasutamiseks.

3.2. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. Füüsilisest isikust Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on täisealine.

3.3. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama saadud andmeid kõrvalistele isikutele.

3.4. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui see toimub isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks. Samuti on Teenus pakkujal õigus edastada andmeid temaga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele.

3.5. Teenuse osutaja kontrollib Teenuse kasutaja andmeid ja otsustab vastavalt asjaoludele järelmaksu ja maksetähtaja andmise üle. Võimalus osta kaupa ettemaksuga on kõigil.

3.6. Kasutajateregistri andmeid võib kasutada elektroonilises otsepostituses ainult siis, kui Teenuse kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

3.7. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada andmed registrist.

4. Toote tellimine ja kättetoimetamine

4.1. Tellimusi täidetakse ainult Eestis

4.2. Tooteid saab tellida nii registreerunud kui ka registreerimata Teenuse kasutaja. Esitatud tellimus on Teenuse kasutaja jaoks siduv.

4.3. E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või e-poe programmides.

4.4. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, võtab Teenuse osutaja Teenuse kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Raha tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast Teenuse kasutaja vastava soovi kättesaamist.

4.5. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

4.6. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud varalise ega mittevaralise kahju eest.

4.7. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks tellimuse esitamisega Teenuse kasutaja poolt ja tellimuse kinnituse saatmisega Teenus osutaja poolt.

5. Maksevõimalused

5.1. Teenuse kasutaja võib maksta toote eest internetipanga kaudu.

5.2. Juriidilisel isikul on võimalik tooteid krediiti osta, kui tal on sõlmitud Teenuse osutajaga kirjalik krediidileping.

5.3. Teenuse osutajal on õigus e-poes anda või keelata "Tasun arve alusel" võimalus.

6. Tellimuse tühistamine ja kauba tagastamine ning pretensioonide esitamine

6.1. Käesolevas peatükis sätestatu kohaldub tarbijast Teenuse kasutaja suhtes. Teenust oma majandus- või kutsetegevusega seonduvalt kasutava Teenuse kasutaja õigustele ja kohustustele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üld- ja müügilepingu kohta käivaid sätteid ning käesoleva peatüki punktid 6.8 ja 6.9.

6.2. Tarbijast Teenuse kasutajal on õigus ilma põhjust näitamata taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest alates.

6.3. Lepingust taganemiseks tuleb Teenuse kasutajal täita tagastusleht, edastada see aadressile: webshop.konekesko@kesko.ee

6.4. Toode ei tohi olla kasutatud. Kõik komponendid, kaasas olnud dokumendid ja originaalpakendid tuleb tagastada.

6.5. Kauba eest tasutud summa tagastatakse Teenuse kasutaja poolt tagastuslehel näidatud arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Teenuse osutajani. Teenuse kasutajale tagastatakse summa, millest on maha arvatud kaupade kohale toimetamise kulud.

6.6. Kauba tagastamise kulud on Teenuse kasutaja kanda.

6.7. Puuduste ilmnemisel peab tarbijast Teenuse kasutaja teatama Teenuse osutajale kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul puudusest teada saamisest. Teenuse osutaja vastutab toote mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul alates kauba üleandmisest. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba üleandmisest ilmnenud mittevastavus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

6.8. Puuduse ilmnemisel tuleb saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile webshop.konekesko@kesko.ee ja kirjeldada võimalikult täpselt avastatud puudust. Peale avalduse saabumist võtab Teenuse osutaja Teenuse kasutajaga ühendust 7 päeva jooksul, et leppida kokku edasine tegevus puuduse ülevaatamiseks, parandamiseks või muude lahenduste leidmiseks.

6.9. Teenuse osutajal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda, kui

  • kaup on laost otsa saanud;
  • kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
  • Teenuse kasutaja ei vasta Teenus osutaja poolt kehtestatud tingimustele.

7. Garantii

7.1. Teenuse osutaja vahendab müüdud tootele kauba tootja garantiid. Teenuse osutaja kohustub garantiiajal kõrvaldama toote materjali- ja valmistusvead, mida tootja määratleb oma garantiitingimustes garantii alla käivateks. Teenuse osutaja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele ja kasutus- ning hooldusjuhendile mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

7.2. Garantiiaeg hakkab kehtima alates kauba üleandmisest Teenuse kasutajale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.

7.3. Kauba parandamine või asendamine ei pikenda algset garantiiaega.

7.4. Garantii ei hõlma:

  • Toote rikkega seoses saamata jäänud tulusid;
  • Puudulikust või valest määrimisest, ülekoormusest, valest kasutamisest, hoolimatust hooldamisest või väärkäsitlusest tulenevaid kahjustusi;
  • Rikke õigeaegselt Teenuse osutajale mitteteatamisest tingitud kahjustusi;
  • Vääramatust jõust tingitud kahjustusi.

7.5. Kui toode on vigane, või ei tööta, peab Teenuse kasutaja teavitama Teenuse osutajat mõistliku aja jooksul alates hetkest, mil Teenuse kasutaja märkas või oleks pidanud viga märkama, arvestades kauba tootja garantiitingimustes sätestatut.

7.6. Teenuse osutaja ei vastuta toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.

7.7. Garantiihooldusesse põhjuseta toodud tootega seoses (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub Teenuse kasutaja, välja arvatud juhul, kui tarbijast Teenuse kasutaja poolt garantiihooldusesse toodud toote üleandmisest Teenuse kasutajale on möödunud vähem kui 6 kuud. Teenuse osutajal õigus esitada Teenuse kasutajale arve seni teostatud tööde kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale.

7.8. Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, on Teenuse osutajal õigus asendada toode samaväärsega.

7.9. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teenuse kasutajal kõik muud Võlaõigusseadusest ja käesolevate tingimuste 6. peatükist tulenevad õigused.

8. Muud tingimused

8.1. Lepinguliste kohustuste rikkumine on vabandatav kui rikkumine oli tingitud vääramatu jõu asjaoludest.

8.2. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

8.3. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Konekesko e-poe kasutamise tingimustega”, kinnitab Teenuse kasutaja, et on tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nõustub nendega.

8.4. Teenusega seonduvad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

Küpsised (Cookies)

9.1. Konekesko e-pood kasutab küpsiseid (cookies), et Teenuse kasutaja tegevusi lihtsustada, näiteks vormide täitmisel või e-poodi sisse logimisel ja osaliselt selleks, et mõõta e-poe liiklust.

9.2. Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mille külastatav lehekülg Teenuse kasutaja arvutisse salvestab. Paljud veebisaidid kasutavad küpsiseid, et anda külalistele juurdepääs erinevatele funktsioonidele.

9.3. Teenuse kasutaja võib seada oma veebibrauseri automaatselt küpsiseid (cookies) blokeerima või hoiatama, kui mõni veebileht küpsiseid (cookies) kasutab. Sel juhul ei tööta aga mõned Konekesko e-poe funktsioonid! Küpsiste blokeerimise toiming sõltub sellest, millist brauserit kasutatakse. Juhiste saamiseks vaadake oma brauseris „Abi“ või muud sobivat menüüd. Teenuse osutaja soovitab, et Teenuse kasutaja ei blokeeriks või kustutaks Konekesko e-poe küpsiseid (cookies).